image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Overheden gaan intensiever samenwerken. Voor vraagstukken zoals wateroverlast, duurzaamheid, zorg en wonen en leegstand heb je elkaar nodig. Gegevensdeling legt een basis voor de aanpak van integrale vraagstukken. Gegevens van de overheid zijn, op enkele uitzonderingen na, openbaar, maar in het bedrijfsleven over het algemeen niet.

Het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) brengt deze gegevens bijeen en voorziet in een vraag- en themagerichte ontsluiting onder andere in de vorm van digitale kaartpresentaties. Open waar dat kan en niet open waar nodig. Het GKG moet vraag en aanbod in het publieke domein, het private domein en in publiek-private samenwerkingsverbanden met elkaar verbinden. Het initiatief om tot het GKG te komen is landelijk uniek en innovatief op het gebied van het toegankelijk maken van gegevens.

Het GKG verbindt de lopende initiatieven in de regio en voegt door de vraag- en themagerichte ontsluiting van gegevens en duiding van gegevens er extra waarde aan toe. Beschikbare registraties komen voor de doelgroepen laagdrempelig beschikbaar. Voorbeelden van lopende initiatieven zijn de beschikbaarstelling van openbare gegevens via portalen (gemeente Stadskanaal, provincie Groningen) en via webservices (waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Delfzijl), maar ook de beschikbaarstelling van gegevens via diverse websites. Daarnaast verbindt het GKG landelijke initiatieven en ontwikkelingen, waarvan de invoering van de omgevingswet het meest in het oog springt.

artikel-gkg

Samen met Geonovum, Merkator en de Rijksuniversiteit Groningen heeft Geon 1 september 2016 het initiatief genomen een proeftuin te starten. Met de proeftuin wordt beoogd de meerwaarde van een gegevensknooppunt aan te tonen. Meer concreet is de projectdoelstelling:

‘Het oplossen van actuele vraagstukken van bronhouders en afnemers, zodanig dat medewerkers met één druk op de knop antwoord op hun vraag krijgen.’

In de proeftuin worden informatievragen op basis van een informatieanalyse geformuleerd, beschikbare datasets op basis van data-analyse geselecteerd en wordt onderzocht welke afspraken nodig zijn om de herleidbaarheid, de kwaliteit en de controleerbaarheid van gegevens te borgen. De thema’s die worden onderzocht zijn: energietransitie, onderhoudsplichtige/beheerder van objecten, voorzieningen en leegstand.

De proeftuin zal in december zijn afgerond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met e.gerlofs@geon.nl.