image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

De invoering van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is door veel gemeenten aangegrepen om ook de processen rond het beheer van de openbare ruimte en de wijze waarop BOR-objecten moeten worden geregistreerd en beheerd opnieuw in te richten. Gemeenten willen steeds meer naar integraal beheer. Het beheer en onderhoud van BOR-objecten vindt dan in samenhang (integraal) zodanig plaats. Dit maakt het voor gemeenteraden en colleges mogelijk ook integraal beleid op het beheer van de Openbare Ruimte te kunnen formuleren, eventueel gekoppeld aan beleid voor thema’s als krimp, leefbaarheid, vergrijzing. Vaak leidt dit tot de keuze van nieuwe software: Geon ondersteunt gemeenten met het aanbestedingstraject en in de voorbereiding daarvan met het opstellen van een plan van aanpak.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vervangt de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN). Het betreft een wettelijke verplichting. Zeven bronhouders hebben aan de totstandkoming gewerkt, waarvoor tussen de bronhouders veel moest worden afgestemd om tot een eenduidig en land dekkend kaartbestand te komen. De bronhouders voeren tevens in gezamenlijkheid het beheer en onderhoud van de BGT uit.

De BGT is een vlakgerichte kaart en bevat topografische basiselementen zoals rijbanen, voet- en fietspaden, bruggen, viaducten etc. Elk punt, lijn of vlak vertegenwoordigt een object. De BGT wordt daarom ook wel een objectenkaart genoemd. Naast de basistopografie is er ook sprake van plustopografie. Dat zijn objecten zoals lichtmasten, speeltoestellen, wegen, groen, afvalbakken etc. Deze objecten vallen onder Beheer Openbare Ruimte (BOR) en worden door de gemeente geregistreerd en onderhouden.

Met de invoering van de BGT is bij gemeenten de discussie op gang gekomen over het beheer van de openbare ruimte (BOR) en de wijze waarop BOR-objecten moeten worden geregistreerd en beheerd. Gemeenten willen steeds meer naar integraal beheer en naar een regiefunctie.

Voor integraal beheer geldt dat het beheer en onderhoud van BOR-objecten in samenhang (integraal) zodanig plaatsvindt, dat raden en colleges integraal beleid op het beheer van de Openbare Ruimte kunnen formuleren. Het streven naar een regiefunctie wordt ingegeven door kostenreductie, waarbij aannemers wijzigingen in de Openbare Ruimte digitaal bij de gemeente kunnen aanleveren. De gemeente verwerkt dan deze wijzigingen in de BOR-registratie.

Geon ondersteunt gemeenten bij een openbare of onderhandse aanbesteding van een integraal BOR-systeem, waarbij de koppeling tussen de BOR aan de BGT het uitgangspunt is en de conversie van de huidige BOR-gegevens onderdeel van de aanbesteding is. Voordat de aanbesteding plaats vindt, helpt Geon gemeenten met het opstellen van een plan van aanpak.