Dijken op orde, data op orde!

Geschreven door: Annemarije Mellema-Verkaik op 12 februari 2016

Continu wordt er gewerkt aan verbetering van onze hoogwaterveiligheid. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw wettelijk toetsinstrumentarium om te beoordelen of een waterkering nog voldoet. Geon levert een belangrijke bijdrage aan het standaardiseren van de gegevensuitwisseling die bij deze ontwikkeling ontstaat.

Op vele terreinen wordt gewerkt aan verbetering van onze hoogwaterveiligheid. Dat daarvoor veel gegevensuitwisseling plaatsvindt, moge duidelijk zijn. En dat gegevensstandaardisatie daarvoor essentieel is, wordt (gelukkig) ook steeds meer beseft. Geon levert hieraan een belangrijke bijdrage door ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van het Informatiemodel Waterveiligheid.

Recentelijk zijn er nieuwe veiligheidsnormen voor overstromingsrisico’s benoemd bij de vaststelling van het Deltaprogramma. Om te beoordelen of een waterkering nog wel voldoet aan de veiligheidsnormen wordt er gewerkt aan een nieuw wettelijk toetsinstrumentarium (WTI). Tevens is er voor de keringen een landelijk versterkingsprogramma en voeren Rijkswaterstaat en de waterschappen verschillende beheer- en onderhoudsprocessen uit.

Ontwikkelingen waarbij veel gegevensuitwisseling plaats vindt. Het standaardiseren van gegevens wordt daardoor steeds belangrijker. Dit is een kerntaak voor het Informatiehuis Water (IHW). Zij werkt momenteel, samen met het Waterschapschapshuis, aan een gestandaardiseerd informatiemodel voor waterveiligheid. Hiermee kan de gegevensopslag en -uitwisseling rond hoogwaterveiligheid, en specifiek keringen, worden ondersteund.

Het doel is om de informatie uitwisseling tussen de keringbeheerders en landelijke programma’s voor normering, toetsing en versterking op elkaar af te stemmen en te stroomlijnen. Vanuit Geon werken Jeroen Overbeek en Christian Breider respectievelijk in de rol van Projectleider en Informatie analist mee binnen het Informatiehuis Water en Waterschapshuis.

Lees meer op:
www.aquo.nl/informatiemodel-waterveiligheid
http://www.gismagazine.nl/blog/laatste-nieuws/informatiemodel-waterveiligheid

 

Geon op Twitter