image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Geo Knooppunt

Voor de aanpak van regionale vraagstukken zijn veel (geo)gegevens openbaar beschikbaar. Het betreft vraagstukken met betrekking tot krimp, leefbaarheid, zorg, duurzaamheid, werkloosheid, mobiliteit, wateroverlast, veiligheid, etc. De beschikbare gegevens zijn echter separaat en met verschillende doelen door overheden, semi-overheden en instanties verzameld en geregistreerd en dientengevolge moeizaam bijeen te brengen. De genoemde vraagstukken staan echter niet los van elkaar en vereisen een integrale aanpak. De basis daarvoor is samenwerken en delen. Geon heeft ruime kennis en ervaring met samenwerkingsverbanden en het inrichten van een gegevensknooppunt.

Inmiddels zijn er heel veel gegevens, zowel landelijk als regionaal, openbaar beschikbaar. Meestal onder de noemer van Open Data. Deze (geo)gegevens kunnen worden gebruikt voor regionale vraagstukken, zoals krimp, leefbaarheid, zorg, duurzaamheid, werkloosheid, mobiliteit, wateroverlast, veiligheid, etc. Echter zijn deze gegevens separaat en met verschillende doelen door overheden, semi-overheden en instanties verzameld en geregistreerd en dientengevolge moeizaam bijeen te brengen. Daarnaast bestaat er een nauwe samenhang tussen de genoemde vraagstukken. Een integrale aanpak is vereist.

Bij overheden, semi-overheden en instanties bestaat vanuit de integrale aanpak de behoefte meer met elkaar samen te werken en gegevens met elkaar te delen. De inrichting van een gegevensknooppunt beoogt beschikbare openbare gegevens die zowel regionaal als landelijk beschikbaar zijn bijeen te brengen, te bundelen en voor belanghebbenden vraaggericht, in de vorm van kaartpresentaties, te ontsluiten. Essentieel is dat het een samenwerking betreft tussen bronhouders, waarbij het gegevensknooppunt met behulp van (geo)webservices direct inprikt op de beschikbare bronregistraties. Daarmee wordt de actualiteit, de herleidbaarheid en de controleerbaarheid van gegevens voor alle gebruikers gewaarborgd.

Voor de realisatie van een gegevensknooppunt hanteert Geon het volgende stappenplan:

  1. Ontwikkeling van een prototype (framework en interface);
  2. Presentatie van het prototype aan de betrokken organisaties;
  3. Inrichten van een proeftuin inclusief vraaganalyse;
  4. Op basis van de resultaten van de proeftuin komen tot een convenant tussen de verschillende partijen (op basis van leveringsovereenkomsten, bewerkersovereenkomsten en -protocollen en overeengekomen budget);
  5. Realisatie gegevensknooppunt zowel technisch als organisatorisch.

Het gegevensknooppunt kan gaandeweg worden uitgebreid met niet-openbare gegevens. Extra maatregelen rond autorisatie en beveiliging moeten dan worden getroffen. Daarvoor worden (speciale) bewerkersovereenkomsten en -protocollen afgesloten.