image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Zorg en Welzijn

De invoering van de Participatiewet, de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo en de transitie van de Jeugdzorg. Deze drie decentralisaties vormen een stevige opgave voor uw gemeente. Feitelijk heeft u de regie. Hoe geeft u daar invulling aan? Welke scenario’s leiden tot een efficiëntere zorg, waarbij het kwaliteitsniveau gelijk blijft?

Gebruik geo-informatie geeft inzicht

Voordat u als gemeente antwoord op deze vragen kunt geven, heeft u eerst inzicht in de huidige zorgondersteuning nodig. Zorggegevens worden vaak wel bijgehouden. Maar hiervoor worden veel verschillende registraties gebruikt die softwarematig moeilijk te koppelen blijken. Het krijgen van een integrale blik op een specifieke zorgbehoefte is daardoor onmogelijk.

Met geo-informatie kan Geon deze zorggegevens wel voor u koppelen en op locatie (wijk/buurt, postcode, adres) ontsluiten. Zo ziet u in een oogopslag wie welke zorg vraagt, waar deze zorg zit en hoe het vervoer ernaar toe geregeld is. Wij gebruiken hiervoor de locatie omdat iedere registratie wel een adres of een postcode bevat. Bijkomend voordeel is dat de gegevens ‘op de kaart’ gezet kunnen worden, waardoor nieuwe (ruimtelijke) inzichten mogelijk zijn. Denk daarbij aan ruimtelijke relaties, spreiding en concentratie per wijk, buurt of verzorgingsgebied en afstand- routeberekening.

Voor de ruimtelijke kijk op het zorgdomein ontwikkelde Geon de methodiek Zorg in Kaart.

Zorg in Kaart

Zorg in Kaart staat voor de expertise, werkwijze en technologie voor het verzamelen, structureren en het op de kaart zetten van zorggegevens. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een “framework” voor het beschikbaar stellen van deze informatie voor gebruik in visualisaties, analyses en andere toepassingen.

Praktijkvoorbeelden van projecten in het zorgdomein op basis van (onderdelen van) de Zorg in Kaart methodiek:

Partners
Op basis van onze methodiek Zorg in Kaart werken we samen met verschillende partners, die actief zijn in het sociale domein:

CMOStamm, Kenniscentrum en onderzoeks/adviesbureau voor de sociale sector en Sociaal Planbureau Groningen – Drenthe.
Objectvision, Ontwikkelaar van (OpenSource) toepassingen voor ruimtelijke planning, leefbaarheid en webmapping.
HHM, Bedrijfskundig onderzoeks- en adviesbureau voor de zorg.
Infostructures, Adviesbureau voor nieuwe, slimme toepassingen voor een verbeterde mobiliteit.