image/svg+xml
image/svg+xml
meer doen met geo-data
Naar een nieuw portaal voor waterkwaliteitsgegevens in Nederland

Middels het Waterkwaliteitsportaal (WKP) worden gegevens over de waterkwaliteit in Nederland verzameld en ontsloten voor de Kaderrichtlijn Water. Een belangrijke opgave is het opstellen van Stroomgebiedbeheerplannen en 6-jaarlijkse rapportages voor de EU. Het WKP is ontwikkeld om de benodigde gegevensstroom hiervoor te faciliteren. Op dit moment wordt gewerkt aan een hernieuwd waterkwaliteitsportaal.

Voor deze uitdaging staat het Informatiehuis Water. Al enkele jaren zijn onze collega’s, Christian Breider en Jeroen Overbeek, werkzaam voor het Informatiehuis Water. Voorheen vooral in het domein van de waterveiligheid (Waterveiligheidsportaal). Maar sinds eind 2019 zijn zij, samen met Harm Olthof, ook betrokken bij de hernieuwing van het Waterkwaliteitsportaal. Zij vervullen de rollen van Projectteamleider en Informatie architect.

Het huidige WKP voldoet niet meer goed. De voorziening is technisch (te) complex geworden. Maar vooral moet de ondersteuning, van het WKP bij de informatie uitwisselingsprocessen, sterk worden verbeterd. Het Informatiehuis Water heeft veel last van deze complexiteit. Vele databewerkingsslagen zoals validatie en assemblage moeten nu handmatig of met allerhande scripts worden uitgevoerd. Er liggen met de huidige beschikbare technieken ook veel meer mogelijkheden voor het WKP. Business Intelligence biedt bijvoorbeeld veel meer dan de huidige statische “factsheet” rapportages.

Projectmanager Jan Strijker: “We kunnen op een aantal vlakken veel voordeel halen uit de ervaringen die we hebben opgedaan bij de bouw van het waterveiligheidsportaal: we zien parallellen met de (technisch) modulaire opbouw van de voorziening. Maar bovenal moeten we, net als bij het waterveiligheidsportaal traject, alle stakeholders meenemen in het belang van eenduidige informatieprocessen en de rollen van alle bronhouders hierbij.”

Voor de hernieuwing van het WKP gaan we terug naar de tekentafel. De informatieprocessen brengen we opnieuw in kaart: van de gegevensverzameling door de waterbeheerders voor oppervlaktewater (waterschappen en Rijkswaterstaat) en grondwater (provincies) tot aan de wettelijke dataleveringen aan de EU. We zorgen ervoor dat de beheerders hun rol als bronhouder van de gegevens beter kunnen invullen. Op basis daarvan ontwerpen we een nieuw informatiemodel. Samen met de leverancier werken we, het komende anderhalf jaar, stapsgewijs aan een hernieuwde voorziening. Een uitdagende opgave waarbij we als Geon trots mogen zijn daaraan een belangrijke bijdrage te kunnen geven.