image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Waterbeheer en waterveiligheid

Water is de afgelopen decennia een steeds belangrijker ruimtelijk, maatschappelijk en bestuurlijk thema geworden. Waterschappen fungeren daarbij steeds meer als ketenpartner. Dit stelt steeds hogere eisen aan de informatievoorziening en gegevenshuishouding. Maar er valt ook veel winst te behalen!

Naast de eigen primaire taak van watersysteem- en waterketenbeheer, hebben de waterschappen steeds te maken met integrale vraagstukken zoals rond waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) en ruimtelijke ontwikkeling (Watertoets). Zij werken meer en meer samen met andere overheidsinstanties, belangenorganisaties en de markt. Het afleggen van verantwoording aan het Rijk en de EU wordt hierbij steeds belangrijker. Uitwisseling van informatie cruciaal. En de basis hiervoor is ‘informatiebeheer op orde’. Wij geloven dat de mensen de sleutel tot succes zijn voor een optimaal functionerende informatievoorziening.

Geon kent het informatiewerkveld van de waterschappen door en door. Onze expertise ontlenen wij aan onze ruime ervaring met adviestrajecten voor waterschappen en het vervullen van interim (geo-)informatiefuncties. We kennen de cultuur, processen en informatiehuishouding van waterschappen. Wij zijn als geen ander in staat de verbinding te leggen tussen het informatiewerkveld en de primaire processen.

Waterveiligheid
Primaire waterkeringen zijn essentieel voor onze waterveiligheid. Deze moeten op orde zijn en blijven. En waar deze niet voldoen, is er een versterkingsprogramma (het Hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP). Met de nieuwe normen die vanaf 2017 van kracht worden, verandert de hele toets- en beoordelingssystematiek. In dit speelveld is gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen cruciaal. Dit vergt veel van de gegevenshuishouding van alle betrokken partijen maar zeker van de keringbeheerders. Geon is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Waterveiligheidsportaal dat de gegevensuitwisseling moet gaan ondersteunen.

Informatiebeheer op orde
Het gaat bij informatiebeheer om het goed beheren van gegevens en systemen. Natuurlijk is iedere organisatie hier intensief en naar eer en geweten mee bezig. Maar soms ontstaat het besef dat het beter kan. Efficiënter, makkelijker, duidelijker. Het informatielandschap is een mooi voorbeeld van hoe we informatiebeheer in de praktijk brengen en vanuit een gefundeerde basis te werken aan een stapsgewijze verbetering van uw applicatielandschap, informatielandschap, processen en informatiebeheer.

Standaardisatie en informatiemodellen
Met onze expertise over waterschapsprocessen, informatie en gegevens helpen wij Het Waterschapshuis (HWH) en het Informatiehuis Water (IHW) met standaardisatietrajecten en het verbeteren en toepasbaar maken van informatiemodellen (Aquo en INSPIRE). Dit draagt bij aan een betere informatie-uitwisseling tussen waterbeheerders en ketenpartners.

Basisregistraties en kernregistraties
Ook waterschappen moeten aan de slag met basisregistraties. Voor de meeste hebben zij een afnemende rol. Dit betekent dat deze registraties gebruikt en benut moeten worden in de (primaire) processen. Door onze gedegen kennis van zowel de basisregistraties als de waterschapsprocessen kunnen wij u helpen deze vertaalslag te maken. Dit hebben we al voor een aantal waterschappen gedaan. De BGT is één van de basisregistraties waarvan de waterschappen ook bronhouder zijn. Naast de verplichte onderdelen moeten de waterschappen ook nadenken over de relatie met de eigen kernregistraties zoals beheerregisters voor waterlopen, kunstwerken en keringen. Onze diepgaande kennis, ook tot op het niveau van informatiemodellen, blijkt in de praktijk zeer waardevol.