image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Basis op orde

Aandacht voor de kwaliteit van geo-data is een belangrijke voorwaarde voor effectief gebruik in bedrijfsprocessen en dienstverlening. Kwaliteitsrichtlijnen worden bijvoorbeeld afgeleid van wetgeving en/of eisen vanuit informatiearchitectuur en beleid. Samen met domeinspecifieke eisen is dit een beleidskader voor datakwaliteit. Wij vinden het cruciaal dat kwaliteitsdenken binnen de hele organisatie is geborgd. Vooral bij de medewerkers die de gegevens beheren, maar ook bij hen die data gebruiken. Geon heeft veel ervaring met het inrichten van een beleidskader voor gegevensmanagement. Hierbij wordt vanuit wettelijke richtlijnen en organisatie- en architectuurprincipes de kwaliteit van het beheer van geo-data binnen een organisatie als integraal gegevensmanagementproces geborgd.

Toegankelijkheid

Als gevolg van ontwikkelingen als ketensamenwerking,  (Linked) Open Data, Data gestuurd werken en Big data is de roep om toegankelijke data steeds groter. Want wat heb je aan betrouwbare data, wanneer je daar als gebruiker niet bij kunt. Bijvoorbeeld omdat je als bronhouder jouw gegevens niet weet te delen? Van oudsher is het delen van data een belangrijk onderdeel van onze projecten:  van een laagdrempelige geo-viewer tot Open Data geo-portalen en services. Op basis van Open Source en conform geldende (metadata-) standaarden. Wilt u als organisatie een stap zetten met (linked) Open Data en het delen van geo-data in het algemeen? Dan helpen wij u graag.

Bruikbaarheid

Wij voegen aan de kwaliteit van geo-data nog een dimensie toe: de bruikbaarheid. Dat vraagt om kennis van de toegevoegde waarde van geo-data voor actuele gebruikersvraagstukken en om begrip van de cultuur en de taal van de gebruikersorganisaties. Voor ons betekent dit een kanteling van denken en werken: centraal staat niet het aanbod van data, maar de verheldering van informatiebehoefte bij reële gebruikersvragen. Zo maken we samen met onze klanten van betrouwbare en toegankelijke geo-data uiteindelijk ook échte zinvolle geo-informatie voor het oplossen van gebruikersvraagstukken (zie visualisatie).
Deze vraaggerichte benadering is bijvoorbeeld de rode draad in de organisatie van dataknooppunten zoals het Gegevensknooppunt Groningen.