image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Omgevingswet

Al is nog niet bekend wanneer de wet exact in werking treedt, is goed om er mee aan de slag te gaan.

De nieuwe omgevingswet
Binnen enkele jaren treedt deze in werking: één wet die alle wetten en regels rond onze leefomgeving bundelt. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat de inrichting en ontwikkeling van de ruimte in ons land op een soepele manier verloopt, van nationaal tot lokaal niveau en rekening houdend met al de belangen en afspraken die bestaan. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.

Wat betekent de komst van de omgevingswet voor gemeenten?

Gemeenten hebben behoefte aan praktische en flexibele instrumenten zoals het huidige bestemmingsplan. Alleen hiermee kunnen zij maatschappelijke opgaven als demografische krimp, de actuele woningmarkt en kantorenleegstand op een goede manier aan pakken. Bovendien moeten procedures eenvoudiger en sneller kunnen worden doorlopen en is een heldere bevoegdheidsverdeling tussen verschillende overheden nodig. Gemeentelijke en maatschappelijke problemen moeten in ieder geval worden opgelost met de nieuwe Omgevingswet.

Met behulp van geo-informatie kunnen knelpunten nu al zichtbaar worden gemaakt en kan worden getoetst of de stimuleringsmaatregelen het gewenste effect hebben. Geo-informatie kan onder andere inzicht bieden in de leegstand van commercieel vastgoed, het potentieel voor duurzame energie, de regionale woningmarkt en het vastgoedbezit van corporaties. Ten slotte kan geo-informatie ook eigendomsgegevens van vastgoed koppelen met gegevens uit de BAG en het NHR. De vraagstukken van de woningmarkt staan niet op zichzelf, maar zijn een onderdeel van de uitdagingen hoe om te gaan met krimpgebieden op het platteland enerzijds en verdere verstedelijking anderzijds. Bovenstaande opsomming is niet volledig, maar laat wel een aantal accenten zien.

Geon kan u helpen de mogelijkheden van geografische informatie, open overheidsdata te onderzoeken en te benutten.