image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
Visualisaties

Kwaliteitsverbetering

Overheden beschikken over grote hoeveelheden ruimtelijke data. Een groot deel van deze data wordt door middel van geo-portalen, webservices en websites als open data beschikbaar gesteld. Het andere deel blijft achter gesloten deuren. Onder andere door de Omgevingswet en decentralisaties worden, onder de noemer van ketensamenwerking, overheden gestimuleerd deze gesloten data met elkaar te delen en te verbinden.

Voor het verbinden van overheidsdata is naast het gebruik van standaarden gegevenskwaliteit vereist. Door data uit verschillende bronnen themagericht in één kaartbeeld te presenteren wordt inzicht en doorzicht verkregen in de kwaliteit van de gegevens: hoe actueel, betrouwbaar en volledig zijn de gegevens? Daarmee wordt een proces van kwaliteitsverbetering en onderlinge afstemming in gang gezet.

Spatial Business Intelligence

Business intelligence (BI) kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie (op basis van beslissingen). Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het doel van business intelligence is afgeleid van de strategie: het bedrijfsdoel of een mission statement.

Een speciale variant van Business intelligence is Location intelligence. Location intelligence maakt gebruik van de impliciete ruimtelijke relaties van objecten. Aan de hand van de ruimtelijke component van meer dan 80% van alle overheidsgegevens kan data leiden tot (nieuwe) kennis. Dankzij het groeiende ruimtelijke bewustzijn (mede door toedoen van Google Maps en routenavigatiesystemen) neemt deze variant van business intelligence in een snel tempo toe.

Onder de term Spatial Business Intelligence kunnen wij uit de beschikbare databronnen en met de betrokken functionarissen samen stapsgewijs het bestuur en management van de juiste managementinformatie voorzien.

Om te komen tot goede business intelligence moeten een aantal stappen doorlopen worden:

  1. Gegevens verzamelen uit verschillende systemen.
  2. De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken zijn en uniform zijn.
  3. De verzamelde gegevens analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het management.
  4. De gevonden informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm. Eventueel kunnen de gevonden parameters afgezet worden tegenover de gewenste parameters, zoals in de balanced scorecard.