image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo

Op 1 juli 2022 gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Deze wet heeft als doel om bouwkwaliteit en bouwtoezicht te verbeteren. De wet introduceert een gewijzigd vergunningstelsel waarbij een onafhankelijk kwaliteitscontroleur toeziet op de kwaliteit van een bouwwerk.

In het nieuwe stelsel wordt de preventieve toets bij een omgevingsvergunning niet meer door gemeenten uitgevoerd. De brandweer is brandveiligheidsadviseur van gemeenten bij deze preventieve toets. Dat betekent dat ook dienstverlening door de brandweer wordt geraakt, wanneer deze rol vervalt. Reden voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord om in kaart te laten brengen wat de impact van deze nieuwe wet voor hen betekent.

De nieuwe wet introduceert onder andere de zogenaamde gevolgklasses. Gevolgklasses zijn een klassenindeling van bouwwerken waarbij wordt gekeken naar de twee aspecten die grote directe gevolgen hebben voor de gebruikers als er iets mis gaat met het gebouw: de constructieve veiligheid en brandveiligheid. Op basis hiervan wordt er onderscheid gemaakt tussen drie verschillende gevolgklassen. Naarmate de mogelijk gevolgen bij een calamiteit groter worden, neemt de gevolgklasse toe. De nieuwe wet zal in eerste instantie alleen voor gevolgklasse 1 gelden.

Gevolgklasse 1 omvat onder andere eengezinswoningen, vakantiewoningen en kleine bedrijfspanden. Eén van de taken van de Brandweer Brabant-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio, is om de brandveiligheid van gebouwen te inspecteren. In de nieuwe wet is echter geregeld dat het inspecteren van gevolgklasse 1-gebouwen wordt overgelaten aan private inspecteurs. Daarom vermoedt de Brandweer dat zij flink minder gebouwen hoeven te inspecteren nadat de wet is ingegaan. Om te toetsen of dit vermoeden klopt en om te kijken om hoeveel gebouwen het gaat, heeft de brandweer vorig jaar aan Geon gevraagd om in kaart te brengen hoeveel gebouwen er in gevolgklasse 1 vallen. En om daarnaast in beeld te brengen hoeveel gebouwen die de brandweer in het verleden heeft geïnspecteerd, onder gevolgklasse 1 vallen.

Gevolgklasse 1

Gevolgklasse 1 Uitzonderingen
Eengezinswoningen Monumenten
Woonboten Bouwwerken waarvoor een milieuvergunning nodig is
Vakantiewoningen Bouwwerken waarvoor een brandveilig gebruik melding nodig is
Verbouwingen van de
bovengenoemde bouwwerken
Bouwwerken waarbij sprake is van gelijkwaardige oplossing voor brandveiligheid
Kleine fiets- en voetgangersbruggen
Overige kleine bouwwerken

Het project bestond uit verschillende fases waarbij we zijn gestart met de inventarisatie van de juiste beschikbare bronnen. De bronnen die uiteindelijk gebruikt zijn, zijn onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG 2.0), Kernregistratie Objecten (KRO) en monumentenregistraties van verschillende gemeenten. Vanuit deze bronnen zijn de gebouwen geïdentificeerd die onder gevolgklasse 1 vallen. Daarbij werd ook onderscheid gemaakt tussen de verschillende subklassen (zoals eengezinswoning, woonboot, vakantiewoning). In goed overleg met de brandweer en na uitvoerige data-analyses, konden de eindresultaten volgens de gestelde standaarden worden bepaald.

Met de opgeleverde lijsten kon de brandweer snel aan de slag om de impact van de nieuwe wet te bepalen. Het is nu inzichtelijk welke objecten vallen onder gevolgklasse 1, waar deze zich bevinden en hoeveel dit er zijn. De lijst toonde veel gebouwen waar de brandweer in het verleden advies over de brandveiligheid heeft gegeven. Op die manier kan ook de verwachte impact voor toekomstige jaren worden bepaald. Een deel van deze adviezen wordt, met de komst van de wet, door een private veiligheidsinspecteur behandeld. De rol van de brandweer zal daardoor veranderen.Dit geldt uiteraard niet alleen voor de Brandweer Brabant-Noord, maar voor veiligheidsregio’s in heel Nederland. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft de bevindingen van de analyse met Geon en de eigen analyse van de impact op advisering daarom gepubliceerd. Zodat andere regio’s op basis hiervan hun eigen analyse kunnen maken. Deze impactanalyse kunt u bekijken op https://www.vrbn.nl/wat-doen-wij/omgevingswet/zicht-wet/

Geon en de Veiligheidsregio Brabant-Noord kijken terug op een prettige samenwerking. Met behulp van data-analyse ontstaat waardevolle sturingsinformatie. Dit sluit aan op de ambitie van de Veiligheidsregio om een informatie gestuurde netwerkorganisatie te zijn. Met het beschikbaar komen van steeds meer data, zijn er steeds meer mogelijkheden voor organisaties om die data te gebruiken voor hun besluitvorming. Hoe je die mogelijkheden het beste benut, is vaak nog wel een uitdaging. Dit project laat zien hoe deze uitdaging opgepakt is.

Staat uw organisatie ook voor die uitdaging? Dan kunnen wij u helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.