image/svg+xml
image/svg+xml
Haal het beste uit geo
Auteur

Gemeente Aa en Hunze op weg naar een beter ingericht functioneel- en gegevensbeheer, dankzij Geon

Auteur: Jeroen Overbeek en Nathalie Semplonius

De SOR, Common Ground, de invoering van de Omgevingswet en de Woo zijn enkele voorbeelden van landelijke ontwikkelingen die spelen en betrekking hebben op ruimtelijke data. Ontwikkelingen die het belang van het op orde hebben van (ruimtelijke) data alleen maar vergroten. De gemeente Aa en Hunze erkende dit ook.

De gemeente Aa en Hunze heeft in 2022 een nieuw strategisch informatiebeleidsplan vastgesteld. De rode draad hierin is het op orde brengen van data en beheer ervan. De gemeente is ambitieus, maar heeft net als veel andere gemeenten moeite met de eerste stappen in het op orde brengen van de basis, waardoor de ontwikkelingen op zich laten wachten. De uitdagingen zitten vooral in het gegevensbeheer en functioneel beheer en dan met name de invulling van de rollen en verantwoordelijkheden. Nathalie Semplonius en Jeroen Overbeek zijn vanuit Geon gevraagd om een advies uit te brengen over dit vraagstuk.

De door Geon gehanteerde aanpak hiervoor bestaat uit twee onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Het eerste onderdeel is een advies over de organisatie en inrichting van het beheer rond applicaties en gegevens in het ruimtelijk domein. Het tweede onderdeel richt zich op betere benutting van ruimtelijke gegevens in actuele vraagstukken binnen het ruimtelijk domein, aan de hand van twee use-cases.

Het eerste onderdeel kent een vrij traditionele maar bewezen aanpak. Door middel van interviews met de betrokken teams uit het ruimtelijk domein is er een inventarisatie gemaakt van de verschillende knelpunten en de huidige verdeling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Op basis van een IST/SOLL analyse is er een tiental deel-adviezen uitgewerkt voor een betere inrichting van het functioneel en gegevensbeheer. Kern van het advies is het concentreren van het gegevensbeheer en functioneel beheer van basisregistraties en aansluitende applicaties, en hierin een duidelijk onderscheid te maken tussen gegevensbeheer en functioneel beheer. Hierdoor ontstaat centrale sturing op de verschillende aspecten rondom geo-informatie. Bovendien wordt kennis en kunde op deze manier geconcentreerd.

Voor het tweede deel zijn twee cases opgezet voor vraagstukken vanuit Ruimtelijk Beleid (Woningbouw) en Ruimtelijk Beheer (Beheer en onderhoud in het veld) om beter gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimtelijke data. Dit is gedaan in samenspraak met de medewerkers die zich met deze vraagstukken bezighouden. De gemeente geeft zelf een vervolg aan de verdere uitwerking hiervan.

Op basis van beide onderdelen is een advies voorgelegd aan de betrokken teamleiders, inclusief implementatieplan. Hierin is ook rekening gehouden met de verschillende landelijke ontwikkelingen die spelen rondom geo-informatie.

De Gemeente Aa en Hunze past nu in kleine stappen het advies toe binnen de organisatie.